Leadership

The role of the ARS Regional Executive Board is to coordinate the work and provide leadership to its 10 chapters who count over 1,200 members across Canada.

The term of office for members of the Board of Regional Directors is two years and elections are staggered. Members may be elected for a second term after which, they may only be re-elected after a recess of two years. Exempt are alternate members who have not served on the Board.

A member who has served more than a half a term is deemed to have served a full term.

Members of the Board of Regional Directors hold office until their successors are elected.

 

 

2023 -2025 Board Members:

Left to right:

Christine Hekimian Afarian, Valerine Haroutiunian, Arpy Sanosian Mardirossian, Loucine Jamgotchian Palandjian, Hasmig Papissian, Asdghig Khatchentsian, Maral Missirlian


 

ՀՕՄ-Ի ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԵՐՈՒ ՑԱՆԿ

1990-1991
Վանուհի Իսաջանեան……………Ատենապետ……….   Մոնթրէալ
Հուրի Նաճարեան…………………..Փ. Ատենապետ…..   Թորոնթօ
Անահիտ Գաբրիէլեան……………Քարտուղար……….   Մոնթրէալ
Սեդա Մալխասեան………………..Գանձապահ……….   Մոնթրէալ
Վանին Գապասաքալեան………Խորհրդական……..   Մոնթրէալ
Աննա Պուլկարեան………………..Խորհրդական……..   Մոնթրէալ
Սեդա Սեւակեան……………………Խորհրդական……..   Թորոնթօ

1991-1992
Վանուհի Իսաջանեան……………Ատենապետ……….   Մոնթրէալ
Հուրի Նաճարեան………………….Փ. Ատենապետ……..Թորոնթօ
Անի Օհանեան……………………….Քարտուղար………….Լաւալ
Սեդա Մալխասեան1……………..Գանձապահ…………..Մոնթրէալ
Վանին Գապասաքալեան………Խորհրդական………..Մոնթրէալ
Աննա Պուլկարեան………………..Խորհրդական………..Մոնթրէալ
Սեդա Սեւակեան …………………..Խորհրդական………..Թորոնթօ
1Քաղաքէն մեկնած՝ զինք կը փոխարինէ փոխ անդամ ընկհ.
Արուս Էհրամճեան

1992-1993
Վանուհի Իսաջանեան1………….Ատենապետ………….Մոնթրէալ
Արուս Էհրամճեան…………………Փ. Ատենապետ……..Մոնթրէալ
Անի Օհանեան……………………….Քարտուղար………….Լաւալ
Աննա Պուլկարեան 2……………..Գանձապահ………….Մոնթրէալ
Սեդա Սեւակեան …………………..Խորհրդական……….Թորոնթօ
Նայիրի Շահինեան………………..Խորհրդական………. Թորոնթօ
Էլիզ Չիքարեան  3………………….Խորհրդական………..Լաւալ
1ընտրուած Կեդրոնական վարչութեան անդամ. զինք կը
փոխարինէ փոխ անդամ ընկհ.Տիանա Հաճէթեան,
2Աննա Պուլկարեան ՝ Ատենապետ
3Էլիզ Չիքարեան՝ գանձապահ

1993-1994
Մարօ ֆրունճեան…………………. Ատենապետ………….Մոնթրէալ
Սեդա Սեւակեան………………….. Փ. Ատենապետ……..Թորոնթօ
Անի Օհանեան……………………… Քարտուղար…………..Լաւալ
Էլիզ Չիքարեան……………………..Գանձապահ…………..Լաւալ
Նայիրի Շահինեան………………. Խորհրդական………..Թորոնթօ
Տիանա Հաճէթեան…………………Խորհրդական………..Մոնթրէալ
Մարօ Շալճեան …………………… Խորհրդական………..Լաւալ

1994-1995
Մարօ Ֆրունճեան…………………. Ատենապետ………….Մոնթրէալ
Սոնա Սարգիսեան…………………Փ. Ատենապետ……..Թորոնթօ
Անի Օհանեան……………………… Քարտուղար…………..Լաւալ
Անահիտ Գաբրիէլեան…………. Գանձապահ…………..Մոնթրէալ
Մարօ Շալճեան……………………. Խորհրդական…………Լաւալ
Մարալ Քէօսէեան………………….Խորհրդական…………Մոնթրէալ
Մարալ Սէթեան…………………….Խորհրդական………….Թորոնթօ

1995-1996
Մարօ Ֆրունճեան…………………. Ատենապետ………….Մոնթրէալ
Սոնա Սարգիսեան…………………Փ. Ատենապետ…….. Թորոնթօ
Ծովակ Խաչերեան………………… Քարտուղար…………  Մոնթրէալ
Անահիտ Գաբրիէլեան……………Գանձապահ…………  Մոնթրէալ
Աննա Պուլկարեան……………….. Խորհրդական………. Մոնթրէալ
Մարալ Քէօսէեան…………………. Խորհրդական……….. Մոնթրէալ
Մարալ Սէթեան……………………. Խորհ.րդական………..Թորոնթօ

1995-1996
Մարօ Ֆրունճեան………………… Ատենապետ…………..Մոնթրէալ
Սոնա Սարգիսեան……………….. Փ. Ատենապետ………Թորոնթօ
Ծովակ Խաչերեան………………… Քարտուղար………….Մոնթրէալ
Անահիտ Գաբրիէլեան……………Գանձապահ………….Մոնթրէալ
Աննա Պուլկարեան…………………Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Մարալ Քէօսէեան…………………. Խորհրդական………..Մոնթրէալ
Մարալ Սէթեան………………………Խորհրդական……….Թորոնթօ

1996-1997
Մարօ Ֆրունճեան………………… Ատենապետ…………. Մոնթրէալ
Սոնա Սարգիսեան………………. Փ. Ատենապետ………Թորոնթօ
Ծովակ Խաչերեան……………….. Քարտուղար…………. Մոնթրէալ
Արմինէ Ասատուրեան……………Ատենադպիր……….. Մոնթրէալ
Շնորհիկ Զոպոյեան………………. Գանձապահ………….Մոնթրէալ
Աննա Պուլկարեան……………….. Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Ալիս Շիթիլեան……………………… Խորհրդական………..Թորոնթօ

1997-1998
Աննա Պուլկարեան………………. Ատենապետ…………. Մոնթրէալ
Սոնա Սարգիսեան………………. Փ. Ատենապետ………Թորոնթօ
Ծովակ Խաչերեան……………….. Քարտուղար…………. Մոնթրէալ
Արմինէ Ասատուրեան……………Ատենադպիր……….. Մոնթրէալ
Շնորհիկ Զոպոյեան……………… Գանձապահ………….. Մոնթրէալ
Ալիս Շիթիլեան…………………….. Խորհրդական…………Թորոնթօ
Շուշան Փիլիկեան………………… Խորհրդական……….. Մոնթրէալ

1998-1999
Աննա Պուլկարեան…………………Ատենապետ………… Մոնթրէալ
Զեփիւռ Տորնա………………………. Փ.Ատենապետ…….. Թորոնթօ
Ծովակ Խաչերեան………………… Քարտուղար………… Մոնթրէալ
Արմինէ Ասատուրեան……………Ատենադպիր……….. Մոնթրէալ
Շնորհիկ Զոպոյեան………………..Գանձապահ………… Մոնթրէալ
Շուշան Փիլիկեան…………………..Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Արփի Աճէմեան………………………Խորհրդական………..Թորոնթօ

1999-2000
Մարօ Ֆրունճեան…………………. Ատենապետ………… Մոնթրէալ
Զեփիւռ Տորնա……………………… Փ. Ատենապետ……. Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան…………..Քարտուղար………… Լաւալ
Արմինէ Ասատուրեեան…………Ատենադպիր……….. Մոնթրէալ
Շնորհիկ Զոպայեան………………Գանձապահ………… Մոնթրէալ
Արփի Աճէմեան……………………. Խորհրդական……….Թորոնթօ
Սեդա Գաթարոյեան………………Խորհրդական………..Մոնթրէալ

2000-2001
Մարօ Ֆրունճեան…………………. Ատենապետ………… Մոնթրէալ
Արփի Աճէմեան…………………….. Փ. Ատենապետ……..Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան……………Քարտուղար …………Լաւալ
Ֆլօրա Կիրակոսեան…………….. Ատենադպիր……….. Մոնթրէալ
Արմինէ Կարապետեան………….Գանձապահ……….. Մոնթրէալ
Սեդա Գաթարոյեան……………… Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Նայիրի Շահինեան……………….. Խորհրդական……….Թորոնթօ

2001-2002
Մարօ Ֆրունճեան…………………. Ատենապետ…………..Մոնթրէալ
Արփի Աճէմեան…………………… Փ. Ատենապետ……. Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան…………..Քարտուղար……….. Լաւալ
Ֆլօրա Կիրակոսեան……………..Ատենադպիր………. Մոնթրէալ
Արմինէ Կարապետեան………..Գանձապահ……….. Մոնթրէալ
Սեդա Գաթարոյեան………………Խորհրդական………Մոնթրէալ
Նայիրի Շահինեան………………..Խորհրդական………Թորոնդօ

2002-2003
Մարօ Ֆրունճեան………………… Ատենապետ……….. Մոնթրէալ
Բեննա Թարզի……………………… Փ. Ատենապետ…….Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան…………..Քարտուղար…………Մոնթրէալ
Ֆլօրա Կիրակոսեան……………. Ատենադպիր………..Մոնթրէալ
Արմինէ Կարապետեան ……….Գանձապահ………….Մոնթրէալ
Սեդա Գաթարոյեան……………..Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Յասմիկ Ժանտու…………………..Խորհրդական……….Թորոնթօ

2003-2004
Աննա Պուլկարեան………………Ատենապետ…………..Մոնթրէալ
Բեննա Թարզի …………………….Փ.Ատենապետ……….Թորոնթօ
Նոյեմի Եաղճեան…………………Քարտուղար…………..Մոնթրէալ
Ֆլօրա Կիրակոսեան……………Ատենադպիր………….Մոնթրէալ
Արմինէ Կարապետեան……….Գանձապահ…………..Մոնթրէալ
Արփի Տօլմաճեան………………..Հաշուապահ…………..Մոնթրէալ
Յասմիկ  Ժանտու…………………Խորհրդական…………Թորոնթօ

2004-2005
Աննա Պուլկարեան……………….Ատենապետ………….Մոնթրէալ
Բեննա Թարզի………………………Փ.Ատենապետ………Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան………….Քարտուղար………….Մոնթրէալ
Ժօժօ Պետրոսեան…………………Հաշուապահ …………Լաւալ
Արփի Տօլմաճեան……………….. Գանձապահ………….Մոնթրէալ
Նոյեմի Եաղճեան………………….Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Յասմիկ Ժանտու…………………..Խորհրդական……….Թորոնթօ

2005-2006
Աննա Պուլկարեան……………….Ատենապետ………….Մոնթրէալ
Բեննա Թարզի……………………….Փ.Ատենապետ……..Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան…………..Քարտուղար…………Մոնթրէալ
Արմինէ Կարապետեան…………Գանձապահ…………Մոնթրէալ
Ժօժօ Պետրոսեան………………..  Հաշուապահ…………Լաւալ
Նոյեմի Եաղճեան…………………..Խորհրդական……….Մոնթրէալ
Յասմիկ Ժանտու……………………Խորհրդական……….Թորոնթօ

2006-2007
Աննա Պուլկարեան————Ատենապետ———Մոնթրէալ
Վարսենիկ Սարգիսեան ——Փ.Ատենապետ ——Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան——– Քարտուղար——– Մոնթրէալ
Արմինէ Կարապետեան ——Գանձապահ ———Մոնթրէալ
Ժօժօ Պետրոսեան ————-Հաշուապահ ——–Լաւալ
Գեղուհի Մասթաճեան ——–Խորհրդական——-Թորոնթօ
Նոյեմի Եաղճեան ————–Խորհրդական——-Մոնթրէալ

2007-2008
Արմինէ Կարապետեան ——Ատենապետ ———Մոնթրէալ
Վարսենիկ Սարգիսեան ——Փ.Ատենապետ ——Թորոնթօ
Զեփիւռ Ասատուրեան ——–Քարտտուղար ——Մոնթրէալ
Մարալ Յովսէփեան ———–Գանձապահ———Լաւալ
Ժօժօ Պետրոսեան————–Հաշուապահ———Լաւալ
Գեղուհի Պասթաճեան ——–Խորհրդական ——-Թորոնթօ
Սիլվա Գարբուզեան ———-Խորհրդական——–Մոնթրէալ

2008-2009
Արմինէ Կարապետեան ——Ատենապետ ———Մոնթրէալ
Վարսենիկ Սարգիսեան ——Փ.Ատենապետ ——Թորոնթօ
Լուսին Փալանճեան ———–Քարտուղար ——–Մոնթրէալ
Մարալ Յովսէփեան ———–Հաշուապահ———Լաւալ
Վարդուկ Պէզճեան ————Գանձապահ———Մոնթրէալ
Գեղուհի Պասթաճեան ——–Խորհրդական ——-Թորոնթօ
Սիլվա Գարբուզեան ———-Խորհրդական——–Մոնթրէալ

2009-2011
Աննա Պուլկարեան ———–Ատենապետ ———Մոնթրէալ
Վարսենիկ Սարգիսեան ——Փ.Ատենապետ —–Թորոնթօ
Լուսին Փալանճեան ———–Քարտուղար ——-Մոնթրէալ
Ժօժօ Պետրոսեան  ————-Հաշուաապահ—–Լաւալ
Վարդուկ Պէզճեան ————Գանձապահ——–Մոնթրէալ
Գեղուհի Պասթաճեան ——–Խորհրդական ——Թորոնթօ
Սիլվա Գարբուզեան ———–Խորհրդական——Մոնթրէալ

2011-2013

Աննա Պուլկարեան ———-Ատենապետ ——–Մոնթրէալ
Սեդա Մալխասեան———-Փ.Ատենապետ—– Մոնթրէալ
Անի Օհանեան —————Քարտուղար ——-Լաւալ
Ժօժօ Պետրոսեան ———-Հաշուապահ——– Լաւալ
Վարդուկ Պէզճեան———Գանձապահ ——–Մոնթրէալ
Իռեն Թիլիմեան ————Խորհրդական——-Թորոնթօ
Յասմիկ Բաբիսեան ——–Խորհրդական——-Թորոնթօ

2013-2015

Սեդա Մալխասեան———Ատենապետ——– Մոնթրէալ
Յասմիկ Բաբիսեան——–Փ.Ատենապետ——-Թորոնթօ
Անի Թաշճեան————–Քարտուղար———Մոնթրէալ
Անի Օհանեան————–Հաշուապահ———Լաւալ
Արմինէ Կարապետեան—-Գանձապահ———Մոնթրէալ
Իռեն Թիլիմեան————-Խորհրդական—— Թորոնթօ
Սիլվա Գարբուզեան——–Խորհրդական——-Մոնթրէալ

2015-2017

Արմինէ Կարապետեան——Ատենապետ—— Մոնթրէալ
Վարդուկ Պէզճեան———-Փ.Ատենապետ / Գանձապահ—Մոնթրէալ
Անի Թաշճեան—————Քարտուղար——-Մոնթրէալ
Անի Գրալեան—————-Հաշուապահ—— Մոնթրէալ
Սիլվա Գարբուզեան———Խորհրդական—– Մոնթրէալ
Սիլվա Պէտիրեան———–Խորհրդական—–Թորոնթօ
Նաթալի Մանուկեան——–Խորհրդական—- Համիլթըն

2017-2019

Անի Օհանեան———–Ատենապետ————-Լաւալ
Վարդուկ Պէզճեան——Փ.Ատենապետ/ Գանձապահ—Մոնթրէալ
Մարալ Յովսէփեան1——–Քարտուղար——————-Լաւալ 2017-2018
Անի Գրալեան—————Հաշուապահ—————— Մոնթրէալ
Ժօժօ Պետրոսեան———Խորհրդական—————– Լաւալ
Սիլվի Օհանեան————Խորհրդական—————– Թորոնթօ
Նաթալի Մանուկեան——Խորհրդական—————– Համիլթըն
1-*2րդ տարի Անի Պապիկեան Ատենադպիր Մոնթրէալ 2018-2019

2019-2022

Անի Օհանեան———–Ատենապետ————-Լաւալ
Սեդա Մալխասեան——Փ. Ատենապետ———-Մոնթրէալ
Ազգանուշ Հատիտեան——Ատենադպիր———Լաւալ
Ժօժօ Պետրոսեան———Հաշուապահ———Լաւալ
Սիւզի Պոյամեան———Գանձապահ———-Լաւալ
Իռեն Թիլեմի————Խորհրդական——–Թորոնթօ
Անի Հոթոյեան-Ժոլի—-Խորհրդական———-Թորոնթօ

2022-2023

Լուսին  Ժամկոչեան Փալանճեան——–Ատենապետ————Մոնթրէալ
Իռեն Թիլեմի———————————Փ. Ատենապետ—————Թորոնթօ
Ազգանուշ Հատիտեան——————–Ատենադպիր—————Լաւալ
Արփի Սանոսեան Մարտիրոսեան——-Քարտուղար————Մոնթրէալ
Անի Հոթոյեան-Ժոլի————————Հաշուապահ—————-Թորոնթօ
Սիւզի Պոյամեան—————————-Գանձապահ——————–Լաւալ
Վալերին Յարութիւնեան—————-Խորհրդական————Մոնթրէալ

2023-2025

Լուսին  Ժամկոչեան Փալանճեան——–Ատենապետ————Մոնթրէալ
Յասմիկ Բաբիսեան——————————Փ. Ատենապետ—————Թորոնթօ
Արփի Սանոսեան Մարտիրոսեան———Ատենադպիր—————Մոնթրէալ
Աստղիկ Խաշնձեան————————————-Հաշուապահ—————Լաւալ
Քրիսթին Հեգիմեան Աֆարեան ———————-Գանձապահ——————–Լաւալ
Վալերին Յարութիւնեան———————-Խորհրդական————Մոնթրէալ
Մարալ Մսրլեան—————————————-խորհրդական—————Թորոնթօ