ARS Logo and Anthem

Քայլերգ Հայ Օգնութեան Միութեան
Գրեց՝ Մուշեղ Իշխան

Մենք՝ ուխտեալներ հայ օգնութեան սուրբ գործին,
Լոյսի բանակ եւ գթութեան խաչուհի,
Գոյամարտի մէջ սրբազան մեր դատին՝
Ձեզ կը բերենք Հայ Կնոջ սիրտը ոսկի:

Օտար երկրի հովերուն դէմ մոլեգին՝
Հայ դպրութեան ջահը պահենք մշտավառ,
Եւ թող շունչ տայ Հայ օճախի կրակին
Մեր շրթներուն վրայ ծաղկող ամէն բառ:

Մենք՝ ուխտեալներ ՀՕՄի պայծառ դրօշին,
Միշտ կը մնանք արի պահակն անցեալի,
Մինչեւ ծագի արդարութեան վառ արփին,
Մինչեւ հասնինք սէգ սարերուն հայրենի:

 

“ARS Anthem” by Moushegh Ishkhan (Translation)

We have sworn to devote ourselves to the Armenian Relief’s Holy Work;
We are the soldiers of light, and the cross-bearers of compassion;
And in our quest for survival and defense of our Holy Cause,
We bring the golden heart of the Armenian woman.

Bracing against the illusive winds of foreign lands,
Let us safeguard the torch of Armenian education.
And may every word sprouting from our lips,
With each breath, fan the hearths in Armenian homes.

We, the sworn, to the glowing flag of the ARS
Will always bravely guard the past,
Until the sun of justice shines through,
Until we reach the grand summits of our homeland.

 

 

 

Խորհրդանիշ Հայ Օգնութեան Միութեան

Խաչ Խորհրդանշան կրօնի
Արեւ Խորհրդանշան մտային լուսաւորութեան
Դափնիի ճիւղ Խորհրդանշան մշակոյթի
Սուր Խորհրդանշան արթնութեան եւ ընտանիքի պաշտպանութեան (խաչը սուրին կոթն է)
Ձիթենիի ճիւղ Խորհրդանշան խաղաղութեան
Սիրտ Խորհրդանշան գութի եւ ողորմութեան
Արարատ լեռ Խորհրդանշան Հայրենիքի
1910 Հիմնադրութեան թուական Նիւ Եորք Նահանգին մէջ

 

Emblem of the Armenian Relief Society

Cross Symbol of Christianity
Sun and Rays Symbol of the light of learning
Laurel Branch Symbol for culture
Sword Symbol for vigilance and defense of home
Olive Branch Symbol of peace
Heart Symbol of charity and compassion
Mount Ararat Symbol of Armenia
1910 Date of ARS inception in New York