ARS Cambridge Easter Dinner Dance Event

Ս. Զատկուայ Ճաշկերոյթ-Պարահանդէս

ՀՕՄի Մեղրի մասնաճիւղը Շաբաթ 16 Ապրիլ, 2022, մեծ ուրախութեամբ ունեցաւ Ս.Զատկուայ աւանդութիւն դարձած ճաշկերոյթ պարահանդէսը, որմէ երկու տարիէ թագաժահրի պատճառաւ զրկուեցանք: Ներկաները մեծ խանդավառութեամբ անցուցին հաճելի երեկռյ մը , համեղ ճաշերով, երգերով և պարերով: Փոքրերն ալ իրենց կարգին զուարճացան ծաղրածուի և նապաստակի ներկայութեամբ: Շնորհակալութիւն բոլորի ովքեր սատարեցին սոյն ձեռնարկի յաջողութեան, իրենց ներկայութեամբ, նուիրատութեամբ նա մանաւանդ աշխատանքով:

 

ARS Meghri Chapter Easter Dinner-Dance

On Saturday, April 16, 2022, ARS Meghri Chapter celebrated Easter with their first in-person dinner-dance since the pandemic. All who attended enjoyed a delicious meal, great music, dancing, and lottery prizes. The children had lots of fun with the clown, and a visit from the Easter Bunny. Thank you to all those who participated and helped to make this a successful event.

 

 

    back