ARS Cambridge Meghri Chapter Senior’s Luncheon

ARS Cambridge Meghri Chapter Senior’s Luncheon

ՀՕՄի Մեղրի Մասնաճիւղը , Հինգշաբթի 14 Յուլիս, 2022, Հայ Կեդրոնի Պօսթաճեան սրահին մէջ հիւրընկալեց խումբ մը երէցներ, երիտասարդներ և մանուկներ, հրամցնելով համեղ ճաշ (մսաշօթ) անուշեղէն և սուրճ:
Ուրախ ու մտերմիկ քանի մը ժամ միասնաբար անցնելէ ետք, ուրախ տրամադրութեամբ մեկնեցան առաջարկելով թէ յաճախ կրկնուին այսպիսի առիթներ:
Շնորհակալութիւն մեզ քաջալերողներուն և վարձքը կատար բոլոր աշխատողներուն և օգնողներուն:

On Thursday, July 14, 2022, ARS Meghri Chapter hosted a luncheon for seniors, youth, and babies in the Bostajian Hall of the Armenian Community Centre in Cambridge, ON.  All those who attended enjoyed a delicious meal.  After spending a few happy hours together socializing, everyone suggested that they would like to attend occasions like this more often.  Thanks to all who participated, and also to the volunteers who helped to make this event a success.

    back