ARS Cambridge Saturday School’s Easter Celebrations

ARS Cambridge Saturday School Easter Celebration – 2023
April 1, 2023
ՀՕՄի «Մեղրի» մասնաճիւղի Մեսրոպ Թիթիզեան Շաբաթօրեայ դպրոցը, տօնեց Ս. Զատիկը,
Շաբաթ Ապրիլ 1, 2023ին:
Եկեղեցւոյ մէջ լսեցին Հայր Գեղարդի պատգամը և աղօթքը, ապա խաղերով, ձեռային
աշխատանքներով, «բիցա» ճաշակելով խանդավառ օր մը ունեցան. չմոռնանք նաև զոյգ
նապաստակներու այցելութիւնը:

Students of ARS Meghri Chapter Mesrob Titizian Armenian Saturday School celebrated Easter on April 1,
2023. They listened to Father Keghart Kosbakian’s message and prayers in the church, and then had lots
of fun playing games, doing crafts, enjoying a pizza lunch, etc. There was also a surprise visit by two
Easter Bunnies.
For additional photos, go to:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064814705849&set=a.600445142125971

 

 

 

    back