ARS Canada College-CEGEP Scholarship Application Form

Apply Online or Print the Form and Fill out by Hand


Scholarship application form in English

ARS Canada College-CEGEP Scholarship Application Form

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Գ Ո Լ Է Ճ Ի Գ Ո Լ Է Ճ Ի Գ Ո Լ Է Ճ Ի Գ Ո Լ Է Ճ Ի

Կ Ր Թ Ա Թ Ո Շ Ա Կ Ի Կ Ր Թ Ա Թ Ո Շ Ա Կ Ի Կ Ր Թ Ա Թ Ո Շ Ա Կ Ի Կ Ր Թ Ա Թ Ո Շ Ա Կ Ի Դ Ի Մ Ո Ւ Մ Ն Ա Գ Ի Ր Դ Ի Մ Ո Ւ Մ Ն Ա Գ Ի Ր Դ Ի Մ Ո Ւ Մ Ն Ա Գ Ի Ր Դ Ի Մ Ո Ւ Մ Ն Ա Գ Ի Ր

ARMENIAN RELIEF SOCIETY OF CANADA (ARS) INC.

C O L L E G E / C E G E P S C H O L A R S H I P A P P L I C A T I O N

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ PERSONAL INFORMATION
*
ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ADDITIONAL INFORMATION
Հայր / Father
Մայր / Mother
Անուն / Name
Հասցէ / Address
Զբաղում / Occupation
ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ EDUCATIONAL BACKGROUND
ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԶԲԱՂՈՒՄՆԵՐ EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES
Հաճեցէք ներկայացնել ձեր արտադպրոցական զբաղումներու ցանկը. / Please list your extra curricular activities
ՆԻՒԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ FINANCIAL INFORMATION
Անցեալին ստացա՞ծ էք ՀՕՄ-ի կրթաթոշակ Have you at any time applied or received an ARS scholarship?
Հաճեցէք նշել ձեր նախատեսած ուսումնական ծախսերու մանրամասնութիւնները ներկայիս. Please give details of your educational expenses at present:
a/ Կրթաթոշակ / Tuition $
b/ Կեցութիւն եւ ուտելիք / Board and lodging $
c/ Գիրք եւ այլ կրթական ծախսեր / Books and other related educational expenses $
Ընդհանուր ծախք / Total expenses $
Հաճեցէք նշել ձեր ունեցած եւ կամ ակնկալած նիւթական աղբիւրները. Please state expected and / or available financial resources:
a/ Ձեր տարեկան եկամուտը / Annual income $

b/ Այլ կրթաթոշակ / Other scholarship $
c/ Կառավարական օժանդակութիւն / Government loans and bursaries $
d/ Այլ եկամուտներ / Other income
Ընդհանուր Մուտք/Total Income $
Ստորագրեալս, կը հաստատեմ, որ այս դիմումնագրին մէջ յայտարարուած տեղեկութիւնները ճշգրիտ են:
I certify that all the statements contained in this application are true and correct