ARS Laval Shoushi Chapter Dedicates an evening for JAVAKHK Fundraising

Javakhk Event organized by ARS LAVAL “SHOUSHI” Chapter

On Friday October 21, 2022 the ARS LAVAL “SHOUSHI” Chapter organized an evening dedicated to Javakhk. The event is close to heart for all the members, as it is one of the most popular and well attended event by many members including both Montreal and Laval. For many years, the Shoushi chapter has always organized an evening dedicated to Javakhk as one of their primary events to raise funds and to educate the members on its charitable work supporting the region of Javakhk

This year, the event took place at the Laval community center in Baronian Hall and was attended by many including central and regional committee members. In attendance were Ung. Armine Karabetian, Canadian representative in the ARS Central Committee, along with ARS Regional Executive Board members and several Montreal “Sosse” Chapter Executive committee members. Also in attendance were several Board members from various committees operating at Laval community center, Ung. Seta Topouzian who is the Municipal Councilor of Laval and 81 ARS members and its supporters.

Ung. Elizabet Yeremian the MC invited the guests to sing the ARS anthem and Ung. Hilda Libarian sang the Javakhk anthem. The members stood a moments of silence in honor of all fallen patriots and soldiers.

The food blessing was done by Diramayr Tcharian, after which all present enjoyed the donated food and deserts which was all donated by the ARS members in the form of “Pot Luck”.

The cultural part of the evening opened with the Giligia dance ensemble with three of their members dancing to a beautiful choreographed Armenian dance. Followed by Ung. Hilda Libarian singing  “Grounkner” and “Gaboud Manoushag” songs.

The MC introduced to the stage the keynote speaker of the evening Ung. Tamar Chahinian, who is also the executive producer and host of Hay Horizon TV and President of Hamazkayin Canada.

Ung. Tamar spoke in detail of the history of Javakhk and its people and hardship of their lives and their livelihood. She gave the members a glimpse of life in this region though pictures from her trips there. Through her widely vast knowledge of the place and its people, she mentioned the cultural differences in the way men and women are perceived in comparison to other parts of the world. One of her examples was how unmarried men and women do not walk together on the street. She also spoke about an invitation she had received for dinner, and noticed the men of the household were absent.

Ung. Tamar’s presentation made its members emotional and brought to life the hardships the people endure and continue to live in Javakhk despite its hardships. ARS’s presence in the region is highly valued and is run by ARS Members. The program helps the youth, aids in healthcare, education, and the Armenian culture.

Ung. Nelly Barsemian President of Laval “Shoushi” chapter welcomed on stage Ung. Nora Yacoubian, a visiting member from the “Maro” chapter in Los Angeles, California. Ung. Nora spoke about her regions work and at the same time was grateful and pleased to have been in attendance to such an event that has done so much for the Javakhk community.

In closing, Ung. Nelly thanked the Javakhk committee members for their tireless efforts in bringing this project together and the success and fruitful event. She closed her speech by thanking all the attendees for their continuous support to the event and thanked all for making the table fuller with their delicious food and desserts that was enjoyed by all.

 

 

Ամէն  տարի  ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի  վարչութիւնը սովորութիւն դարձուցած է կազմակերպել Ջաւախքի նուիրուած ձեռնարկ, այս տարի եւս տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 21 Հոկտեմբեր ,2022-ին՝  Լաւալի հայ կեդրոնի Պարոնեան սրահէն ներս։

 

Ձեռնարկին Ներկայ էին ՀՕՄ- ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Գանատայի ներկայաուցիչ՝ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան ,Շրջանային վարչութեան անդամ  ընկերուհիներ , Լաւալի կեդրոնէն ներս գործող մարմիններու ներկայացուցիչներ ,Լաւալի քաղաքապետարանի անդամ ընկհ. Սեդա Թոփուզեան եւ  81 ՀՕՄ ի անդամներ եւ համակիրներ։

 

Օրուան հանդիսավար ընկհ .Էլիզապէթ Երեմեան հրաւիրեց ներկաները  երգելու ՀՕՄ-ի քայլերգը իսկ Ջաւախքի օրհներգը մեներգեց ընկհ.Հիլտա Լիպարեան Օգումուշեան , ապա ներկաները մէկ վարկեան յոտնկայս յարգեցին յիշատակը հայրենի զոհուած նահատակներուն։

 

Տիրամայր Չարեանի ճաշակեսցու աղօթելէն ետք ներկաները հիւրասիրուեցան ընկերուհիներու կողմէ պատրաստուած համեղ ճաշերով եւ անուշեղէններով։

 

Յայտագրի բաժինով հանդէս եկան Կիլիկիա պարախումբի երեք անդամներ հայկական պարերով, ինչպէս նաեւ ընկհ. Հիլտա լիպարեան Օգումուշեան մեներգեց« կռունկներ» եւ «Կապոյտ Մանուշակ» երգերը։

 

Օրուայ հանդիսավարը հակիրճ ձեւով ներկայացուց եւ հրաւիրեց օրուան

պատգամաբեր ընկհ.թամար Շահինեանը, ուր ընկերուհին լայնօրէն խօսեցաւ

Ջաւախքի պատմութեան ,Ջաւախաքահայութեան կեանքի ,աւանդութիւններու,

մշակոյթին եւ սովորութիւններու  մասին , ինչպէս նաեւ ներկայացուց տեսահալովակներու  ցուցադրութեաբ  իր Ջաւախք այցելութենէն պատառիկներ։

Ընկերուհիին փոխանցած պատգամը մեծապէս ազդեց ներկաներուն թէ Ջաւախահայութիւնը հայաստանէն դուրս իր հայրենի հողին վրայ ապրող հայութիւն է։

 

Մասնաճիւղի ատենապետ ընկհ.Նելլի Պարսեմեան շնորհակալաութիւն յայտնեց ներկաներուն , պատգամաբեր ընկերուհիին եւ յայտագիրի մաս կազմողներուն եւ բոլոր անոնց որոնք իրենց պատրաստած համեղ ճաշերով ճոխացուցին ճաշասեղանը։

 

 

 

 

    back