ARS Montreal Sosse Chapter Easter Basket Sale 2024

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի Ծաղկազարդի տօնավաճառը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 24 Մարտ, 2024-ին ժամը 10:00-2:00 Ա. Ահարոնեան սրահէն ներս: Տօնավաճառին վաճառուեցան շատ գեղեցիկ Զատկուայ կողովներ, գոյնզգոյն ներկուած հաւկիթներ, համեղ անուշեղէններ եւ խմորեղէններ`պատրաստուած մասնաճիւղիս կամաւոր աշխատող պարտաճանաչ ընկերուհիներուն կողմէ: Հանրութիւնը, փոքր թէ մեծ, իրենց գնումները կատարեցին, ու Զատկուայ յատուկ նուէրներով մեծ գոհունակութեամբ հեռացան սրահէն: Վարձքը կատար բոլոր ընկերուհիներուն որոնք ճիգ չխնայեցին այս ձեռնարկը յաջողցնելու իրենց կայտառ ու ժրաջան աշխատանքով:

This year, the annual ARS Montreal “Sosse” Chapter Easter basket sale was held on Palm Sunday on March 24, 2024 at the Armenian Community Centre in the “Avedis Aharonian” Hall between 10:30 am to 2:00 pm.

Throughout the week and the weekend, countless volunteers from all ages gathered together in order to help create beautiful baskets of all shapes and sizes. Chocolates, coloured eggs, toys and decorative items  and homemade choeregs were used  to create the beautiful arrangements. In total, there were one hundred and eighty-five baskets prepared. In addition, our ungerouhies and volunteers also made delicious pastries such as choeregs, cookies (kahkes), nazoogs, pakhlavas, cheese boeregs, and many many more varieties which were sold alongside the arrangements. This event would truly not have been achievable without the devoted and hard-working ungerouhies,  who worked tirelessly to make this sale a grand success. A sincere appreciation and thank you to all the workers and especially our supporters.

 

    back