RS Cambridge Meghri Chapter Easter Dinner-Dance – 2024

ՀՕՄի «Մեղրի» մասնաճիւղի Գէյմպրիճ, կազպակերպութեամբ, Շաբաթ 30 Մարտ, 2024, տեղի ունեցաւ Ս.Զատկուայ տարեկան ճաշկերոյթ պարահանդէսը, ի նպաստ  ՀՕՄի Մեսրոպ Թիթիզեան շաբաթօրեայ դպրոցին:
Հոծ բազմութեան մը ներկայութեամբ, Գերաշնորհ Բաբգէն Արք. Չարեան, Առաջնորդ Գանատայի Հայոց թեմի ձեռամբ կատարուեցաւ Տան օրհնութեան և ճաշերու օրհնութեան կարգը:
Ներկայ երեխաներն ու պատանիները զուարճացան նապաստակներու և ծաղրածոււի հետ, իսկ ճաշակելէ ետք ՀՕՄուհիներու պատրաստած համադամ ախորժաբերերն ու ճաշերը որոնք բարձր գնահատանքի արժանացան, բոլորի վարձքը կատար:
Երեկոն շարունակուեցաւ Արարատ Ահարոնեանի և իր նուագախումբի ճոխ երգերով:  Տեղի ունեցաւ նաև վիճակահանեւթիւն:
Խորին շնորհակալութիւն բոլոր ներկաներոն, նուիրատուներուն և կամաւոր աշխատողներուն որոնք սատարեցին սոյն ձեռնարկի յաջողութեան:

 

ARS Meghri Chapter held their annual Easter Dinner Dance, supporting the ARS Meghri Chapter Mesrob Titizian Armenian Saturday School, on Saturday, March 30, 2024 at the Armenian Community Centre in Cambridge.  It was a sold-out event with guests enjoying the music of Ararad Aharonian and his band.  His Eminence Archbishop Papken Tcharian was in attendance and blessed the delicious Armenian food.  Children were entertained by a visit with the Easter bunny and a clown.  Some guests were also lucky winners of lottery prizes.  Thank you to all those who attended, to the generous donors, and to all the volunteers for their work and efforts to make this event a success!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For additional photos go to:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=arsmeghricambridge&set=a.439057352125778

 

    back