All Day
Ongoing

ARS Canada Earthquake Fund Raiser

You can help by making your donations to ARS Canada by visiting our website and choosing "Aid to Syria" Fund. https://ars-canada.ca/donations/ or by e-transfer to ars-canada@bellnet.ca           […]

ARS Montreal Sosse Chapter Social Committee Valentine’s Day Fundraiser for Syria’s Earthquake

ARMENIAN COMMUNITY CENTER OF MONTREAL 3401 Olivar-Asselin, Montreal

Այս ձեռնարկին հասոյթը ամբողջութեամբ պիտի յատկացուի Սուրիահայութեան օժանդակութեան հանգանակային արշաւին։ Ձեր տեղերը ապահովելու Համար դիմել Ընկհ. Լենային 514 -272-5858